Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Pomoc społeczna wspiera rodziny i osoby w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Praca socjalna jest działalnością zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia rodzin i osób a także ich integracji ze środowiskiem.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie rodzinom i osobom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie samodzielnie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Jeżeli posiadasz troje lub więcej dzieci możesz skorzystać z Karty Dużej Rodziny.

Posiłki

Komu przysługuje pomoc?

Rodzina spełniająca przesłanki wynikające z Uchwały nr 140 Rady Ministrów
z dnia 15 października 2018  roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 
(M.P. z 2018 r., poz. 1007 ze zm.) oraz przesłanki z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.), w szczególności
z powodu: ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, może ubiegać się o pomoc w formie opłacenia posiłków:

- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

- uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej.

Dochód uprawniający do świadczeń.

Kryterium dochodowe obowiązujące przy tej pomocy wynosi 200 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj.

  1. dla osoby samotnej 1552 ,
  2. dla rodziny - 1200 złna osobę w rodzinie


 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lipsku

ul. Kościelna 3, 16 – 315 Lipsk

Tel./fax: 87 642 22 31
e-mail: mgops_lipsk@op.pl

Skrytka ePUAP:
/MGOPSLipsk/SkrytkaESP

Strona www: http://mgops.lipsk.pl

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30


Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Lipsku
ul. Kościelna 3
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 36 93590002 0026 3593 2001 0001

 
Lokalizacja M-GOPS w Lipsku: