Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Pomoc społeczna wspiera rodziny i osoby w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Praca socjalna jest działalnością zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia rodzin i osób a także ich integracji ze środowiskiem.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie rodzinom i osobom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie samodzielnie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Jeżeli posiadasz troje lub więcej dzieci możesz skorzystać z Karty Dużej Rodziny.

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024. Nabór wniosków

PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA !!!

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 

W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  pod nazwą „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, zwanym dalej „Programem”, MGOPS w Lipsku zaprasza do zgłaszania zapotrzebowania na usługi w ramach ogłoszonego Programu do dnia 8 września 2023 r.

Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego. Dysponentem środków z Funduszu jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

1) dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

  1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zapotrzebowanie proszę zgłaszać osobiście bądź telefonicznie pod numerem telefonu (87) 642 22 31 w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku
do dnia 8 września 2023r.

Kierownik
M-GOPS w Lipsku

Załączniki:

  1. Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
  2. Zgłoszenie - Diagnoza potrzeb w zakresie przewidywanego uczestnictwa w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
    - edycja 2024


 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lipsku

ul. Kościelna 3, 16 – 315 Lipsk

Tel./fax: 87 642 22 31
e-mail: mgops@um.lipsk.wrotapodlasia.pl

Skrytka ePUAP:
/MGOPSLipsk/SkrytkaESP

Strona www: http://mgops.lipsk.pl

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30


Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Lipsku
ul. Kościelna 3
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 36 93590002 0026 3593 2001 0001


Lokalizacja M-GOPS w Lipsku