Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Pomoc społeczna wspiera rodziny i osoby w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Praca socjalna jest działalnością zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia rodzin i osób a także ich integracji ze środowiskiem.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie rodzinom i osobom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie samodzielnie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Jeżeli posiadasz troje lub więcej dzieci możesz skorzystać z Karty Dużej Rodziny.
Featured

Pomoc materialna dla uczniów – Stypendia i zasiłki szkolne

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: stypendium szkolne; zasiłek szkolny (w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego).

 


Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

 1. stypendium szkolne;
 2. zasiłek szkolny (w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego).

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego przysługuje zamieszkałym na terenie Gminy Lipsk:

 • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przyznaje się na wniosek:

 1. rodziców albo pełnoletniego ucznia;
 2. dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Warunki przyznania stypendium szkolnego:

 1. miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. 600 zł.
 2. występowanie w rodzinie w szczególności: bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Warunki przyznania zasiłku szkolnego:

 1. zasiłek szkolny może być przyznany bez względu na dochód uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
 2. o zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Stypendium szkolne nie przysługuje:

 • dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne,
 • uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Gminy Lipsk;
 • w sytuacji gdy stypendysta został skreślony z listy uczniów,
 • jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie stypendysty przekracza kwotę uprawniającą do otrzymania stypendium szkolnego, tj.600 zł,
 • uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów o charakterze socjalnym nie przekracza w danym roku szkolnym kwoty 2480 zł, a w przypadku słuchaczy kwoty 2232 zł.

Zasiłek szkolny nie przysługuje:

 • dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne;
 • uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Gminy Lipsk.

W roku szkolnym 2023/2024 obowiązują imienne faktury i rachunki za:

 • artykuły szkolne, sportowe - od lipca 2023r. do czerwca 2024r.
 • abonament internetowy – od września 2023r. do czerwca 2024 r.
 • bilety za dojazdy do szkoły – od września 2023 r. do czerwca 2024 r.

Wykaz wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego:

 • Podręczniki szkolne, ćwiczenia, lektury szkolne, słowniki, encyklopedie, książki do nauki języka obcego, atlasy, globusy, tablice np. matematyczne i inne pomoce dydaktyczne.
 • Tornister, plecak szkolny lub sportowy, worek na obuwie zmienne, torba sportowa – max po 1 sztuce na semestr dla ucznia.
 • Artykuły szkolne (np. zeszyty, piórnik, blok, teczki szkolne, okładki, segregatory, papier kolorowy, papier kancelaryjny, papier milimetrowy, bibuła, brystol, flamastry, nożyczki, taśma klejąca, korektory, przybory geometryczne, kredki, farby, pędzle, klej, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, plastelina, modelina i inne).
 • Koszt udziału w pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych np. językowych, sportowych, muzycznych, tanecznych, plastycznych – potwierdzone stosownym zaświadczeniem (imię i nazwisko dziecka, okres uczęszczania, potwierdzenie opłaty za zajęcia). (UWAGA: składka członkowska nie jest kosztem udziału w zajęciach.)
 • Biurko szkolne i krzesło do biurka szkolnego – raz na rok.
 • Komputer, laptop, tablet – raz na 3 lata
 • Oprogramowanie systemowe – raz na 3 lata
 • Części do komputera: monitor; drukarka lub urządzenie wielofunkcyjne – raz na 3 lata.
 • Akcesoria do komputera: mysz, klawiatura, głośniki-zestaw, mikrofon, słuchawki, dysk zewnętrzny, router - maksymalnie 1 szt. na rok szkolny.
 • Akcesoria: programy edukacyjne, tusz do drukarki, papier do drukarki, pendrive, płyty CD.
 • Zwrot kosztów za korzystanie z domowego Internetu (od września do czerwca danego roku szkolnego) – kopia umowy zawarta w miejscu zamieszkania ucznia, miesięczna faktura VAT i dowód zapłaty za dany miesiąc. Wartość Internetu musi być wyodrębniona w umowie. Nie wlicza się abonamentu internetowego w telefonach komórkowych. 
 • Całkowity lub częściowy zwrot kosztów biletów miesięcznych na dojazd do szkoły zlokalizowanej poza miejscem zamieszkania ucznia.
 • Całkowite lub częściowe sfinansowanie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania tj. opłaty za czesne, opłaty za zakwaterowanie w bursie, internacie za okres, w którym realizowania jest nauka (UWAGA: Opłata za wyżywienie w bursie nie jest wliczana).
 • Strój sportowy wymagany na zajęciach wychowania fizycznego tj.:
 • - kostium gimnastyczny, koszulka sportowa, spodenki lub szorty sportowe, leginsy/getry sportowe, dres sportowe lub spodnie sportowe i bluza sportowa, obuwie sportowe typu adidasy sportowe, tenisówki sportowe, trampki sportowe.
 • (UWAGA: Strój sportowy zostanie uwzględniony tylko w przypadku, gdy uczeń realizuje zajęcia wychowania fizycznego. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego nie może z tego skorzystać)
 • Odzież i obuwie niezbędne do realizacji praktyk szkolnych – (wydatki potwierdzone stosownym zaświadczeniem ze szkoły).
 • Materiały niezbędne do realizacji praktyk szkolnych – (wydatki potwierdzone stosownym zaświadczeniem ze szkoły).
 • Mundur/mundurek szkolny (wymagane zaświadczenie ze szkoły) - 1 raz w roku szkolnym.
 • Instrumenty muzyczne dla uczniów szkół muzycznych oraz uczniów uczestniczących w zajęciach muzycznych w formach zorganizowanych szkolny (wymagane zaświadczenie ze szkoły) - 1 raz w roku szkolnym.

Nie będą uwzględniane wydatki o charakterze nieedukacyjnym, np.:

 • obuwie i odzież codziennego użytku: kurtki, rajstopy, skarpety, bielizna, swetry, czapki, bezrękawniki, okulary,
 • strój na studniówkę, strój na komunię,
 • meble, regały na książki,
 • stojaki na płyty,
 • opłaty za komitet rodzicielski,
 • ubezpieczenie uczniów,
 • wyżywienie w szkole,
 • opłata za zajęcia rehabilitacyjne,
 • zakup komputera lub laptopa na raty, itp.

Uwaga!

 • Dowód potwierdzający poniesione wydatki (oryginał faktury, oryginał rachunku uproszczonego) musi być imiennie wystawiony na wnioskodawcę (rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia). Faktury i rachunki muszą zawierać wszystkie wymagane przepisami elementy, m.in. datę wystawienia, numer dokumentu itd.
 • W przypadku płatności za zakupiony towar przelewem czy kartą płatniczą niezbędne jest wraz z rachunkiem / fakturą załączenie odpowiednio potwierdzenia dokonania przelewu, czy potwierdzenia dokonania płatności kartą płatniczą.
 • Przy wystawianiu faktury / rachunku czy zawieraniu umów należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów przede wszystkim istotne jest by artykuły miały adnotacje „szkolne”, a obuwie, spodenki itd. miały adnotacje „sportowe”.
 • Jeżeli zakupiony artykuł nie ma takiego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to dopuszcza się na odwrocie faktury/rachunku sporządzenie odpowiedniej adnotacji przez sprzedawcę, którą umieści opis, pieczęć i czytelny podpis.

Terminy składania wniosku na stypendium szkolne:

 1. od 1 do 15 września danego roku szkolnego,
 2. od 1 do 15 lutego danego roku szkolnego w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego,
 3. od 1 do 15 października danego roku szkolnego w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest:

 1. złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego do 15 września;
 2. dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń / oświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (z miesiąca SIERPNIA).

Do wniosku dołączyć należy:

 1. w przypadku zatrudnieniaDRUK DO POBRANIA W MGOPS W LIPSKU
  a) zaświadczenie pracodawcy o otrzymywanym wynagrodzeniu zawierające:
  b) informacje o wysokości obciążenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych i kosztami uzyskania przychodu;
  c) informacje o wysokości składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
 2. w przypadku utraty dochodu:
  a) dokument określający datę utraty dochodu np. świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy itp.
 3. w przypadku umowy – zlecenie lub umowy o dzieło:
  a) umowa, rachunek, zaświadczenie
 4. w przypadku pobierania renty/emerytury/ świadczenia przedemerytalnego/ zasiłku emerytalnego:
  a) decyzja w sprawie przyznania ostatniej renty/emerytury/świadczenia przedemerytalnego / zasiłku przedemerytalnego
  b) odcinek
 5. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:
  a) na zasadach ogólnych:
  • zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie;
  • oświadczenie o liczbie miesięcy, w których była prowadzona działalność;
  • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;
  b) opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym karta podatkowa):
  • zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania
  • oświadczenie o osiągniętym dochodzie za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (DRUK DO POBRANIA W MGOPS W LIPSKU)
  • dowody opłaty składek
 6. w przypadku otrzymywania alimentów:
  a) odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, w przypadku alimentów dobrowolnych: oświadczenie własne lub dowody wpłaty
 7. w przypadku przekazywania alimentów na rzecz osób spoza rodziny:
  a) odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów;
 8. w przypadku nie alimentacji:
  a) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów;
 9. w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego:
  a) zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych LUB nakaz płatniczy;
  b) dowód opłaconych składek za ostatni kwartał (III kwartał).
 10. w przypadku gdy dziecko uczy się poza miejscem zamieszkania
  a) zaświadczenie ze szkoły o uczęszczaniu ucznia do szkoły LUB oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania (DRUK DO POBRANIA W MGOPS W LIPSKU)
 11. w przypadku gdy uczące się dziecko ukończyło 18 rok życia:
  a) zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki
  b) pełnomocnictwo do złożenia wniosku przez rodzica (DRUK DO POBRANIA W MGOPS W LIPSKU)
 12. w przypadku pobierania świadczeń*, zasiłków*, dodatków* z MGOPS
  a) kserokopia decyzji o przyznaniu / odmowie świadczeń z MGOPS
  b) kserokopia decyzji o przyznaniu / odmowie świadczeń z MGOPS

  *zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek okresowy, zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, zasiłek rodzinny i dodatki do niego np. z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, z tytułu samotnego wychowania dziecka, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, świadczenie rodzicielskie;
 13. w przypadku niepełnosprawności
  a) orzeczenie o jej stopniu
 14. w przypadku innych dochodów (np. dzierżawa) lub prac dorywczych
  a) oświadczenie (DRUK DO POBRANIA W MGOPS W LIPSKU)
 15. w przypadku osoby bezrobotnej nie zarejestrowanej w PUP
  a) oświadczenie potwierdzające fakt braku rejestracji w PUP

Nie wlicza się do dochodu:

 • zasiłku celowego;
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 • świadczenia, które przysługuje osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
 • pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) lub o charakterze motywacyjnym (stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego), przyznawanej na podstawie ustawy o systemie oświaty;
 • świadczenia wychowawczego tzw. 500 + , przyznawanego na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;
 • dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka;
 • wartości świadczenia w naturze.
 • świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie zasiłku szkolnego jest:

 1. złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej w formie zasiłku szkolnego;
 2. dołączenie do wniosku stosownych dokumentów potwierdzających wystąpienie zdarzenia losowego.

Aby zapewnić sprawną obsługę prosimy o wypełnienie wniosku z należytą starannością.
Wszelkich informacji dotyczących ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów udziela pracownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku - Pani Wioleta Żabicka, tel. 87 642 22 31


 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lipsku

ul. Kościelna 3, 16 – 315 Lipsk

Tel./fax: 87 642 22 31
e-mail: mgops@um.lipsk.wrotapodlasia.pl

Skrytka ePUAP:
/MGOPSLipsk/SkrytkaESP

Strona www: http://mgops.lipsk.pl

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30


Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Lipsku
ul. Kościelna 3
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 36 93590002 0026 3593 2001 0001


Lokalizacja M-GOPS w Lipsku